01 National Consultant to Develop an action plan for implementation of the Red River Delta Biosphere Reserve Cooperation Regulation for Red River Delta Biosphere Reserve section in Thai Binh province

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Вьетнам
Язык: EN
Номер: 4172809
Дата публикации: 08-09-2017
Источник: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Описание

01 National Consultant to Develop an action plan for implementation of the Red River Delta Biosphere Reserve Cooperation Regulation for Red River Delta Biosphere Reserve section in Thai Binh province
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline : 14-Sep-17
Posted on : 08-Sep-17
Development Area : CONSULTANTS
Reference Number : 40735
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Terms of Reference
Overview :

The project “Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes’ (Wetland Project) is a four- year project (2015-2018) funded by the Global Environment Facility (GEF) through UNDP. The project’s immediate objective is to provide support to the Government of Viet Nam in establishing new wetland Protected Areas, and strengthen systemic, institutional and organizational capacity for the effective management of wetlands to mitigate existing and emerging threats to biodiversity from connected landscapes.

The project document was approved by the Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam (MONRE) in Decision No. 837/QD-BTNMT dated April 13, 2015. The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is the project’s National Implementation Partner while the Biodiversity Conservation Agency (BCA) is the Co-Implementing Partner.

In order to contribute to coordinated actions in biodiversity conservation for the RRDBR wetlands located in the 3 relevant districts located in Thai Binh province and shared with the proposed TT WCA, under the current consultancy assignment, the Wetlands Project will engage a consultant with experiences in areas of law/environment/biodiversity to implement the assignment “Develop an action plan for implementation of the Cooperation Regulation for the management and sustainable development of the Red River Delta Biosphere Reserve for RRDBR section in Thai Binh province ”.

Interested candidates are kindly requested to send hard copies of your CVs with signatures and related documents to the following address:

 

Ms. Tran Thi Kim Tinh

Wetland Project Component Management Unit

R.201, 10 Ton That Thuyet str., Cau Giay District, Hanoi

Telephone: 04 3 7956868 (Ext. 3111)

Email: wcp.bca@gmail.com

Submission deadline: 16.00PM, Thursday, September 14, 2016, (Ha Noi time, working hour)

--------------------------

01 chuyên gia trong nước Xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh Thái Bình thực hiện Khung quản lý khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học từ các sinh cảnh liên kết.

Văn kiện Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2015, trong đó Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Chủ dự án, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học là đơn vị đồng thực hiện dự án và chịu trách nhiệm thực hiện Hợp phần dự án về kiện toàn khung pháp lý về đất ngập nước (ĐNN); tăng cường năng lực bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; thiết lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thuỵ tại Thái Bình.

Để hỗ trợ các hoạt động phối hợp trong bảo tồn đa dang sinh học cho khu DTSQSH trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Thái Bình bao gồm khu bảo tồn ĐNN Thái Thụy dự kiến thành lập, dự án mong muốn tuyển dụng tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật/môi trường/đa dạng sinh học để thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh Thái Bình thực hiện Khung quản lý khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng”.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ bao gồm Lý lịch công việc (CV) có chữ ký của ứng viên và các hồ sơ liên quan về địa chỉ:

Bà Trần Thị Kim Tĩnh

Ban quản lý Hợp phần dự án đất ngập nước

B201, 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04.3795 6868 (Máy lẻ 3111); Email: wcp.bca@gmail.com.

Hạn chót nộp hồ sơ: 16h00 , thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017