05 national consultants to develop the mechanism to enhance inter-provincial collaboration on NRE management and climate change response in the Red River Delta

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Вьетнам
Язык: EN
Номер: 3208789
Дата публикации: 19-07-2017
Источник: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Описание

05 national consultants to develop the mechanism to enhance inter-provincial collaboration on NRE management and climate change response in the Red River Delta
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Country office - VIET NAM
Deadline : 28-Jul-17
Posted on : 19-Jul-17
Development Area : CONSULTANTS
Reference Number : 39347
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR - 05 National Consultants on Regional collaboration NRE
Overview :

The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is

implementing a UNDP - GEF funded project entitled “Enhancing Capacity for Implementing

Rio Conventions” (Rio Project) from 2015 - 2017. The project will provide support to advance

the implementation of the Rio Conventions and Sustainable Development Goals (SDGs) in Viet

Nam, through proposing a set of environmental indicators, application of Environmental

Performance Indices (EPI) and supporting environmental and natural resources planning. This

will be achieved through the following two Outcomes: (i) Viet Nam has the environmental

management tools that fully address global environmental concerns and (ii) Viet Nam is

integrating global environmental concerns into its national strategic planning and development

processes.

The project is now looking for 05 national consultants:

 01 Team Leader and Institutional/policy specialist

 01 Climate change specialist

 01 Water resources specialist

 01 Land use specialist

 01 GIS specialist

 Interested candidates for above positions are kindly requested to send their express of

interest, CV and related documents to the following address:

 Project Management Unit

Institute of Strategy and Policy on Natural Resource and Environment (ISPONRE)

479 Hoang Quoc Viet Street, Hanoi

Tel: 043.793.1627 (Ex 789)

Email: rioprojectvn@gmail.com

 

 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đang thực hiện dự án do

UNDP-GEF tài trợ “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio” gọi tắt là (Dự án

Rio) từ năm 2015 đến năm 2017. Dự án sẽ hỗ trợ việc thực hiện các Công ước Rio và những

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, thông qua việc đề xuất bộ chỉ số về môi

trường, sử dụng Chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) và hỗ trợ quy hoạch tài nguyên và

môi trường. Dự án sẽ tập trung vào 02 kết quả chính sau đây: (i) Việt Nam có các công cụ quản

lý môi trường đề cập đầy đủ các vấn đề môi trường toàn cầu và (ii) Việt Nam sẽ lồng ghép các

vấn đề môi trường toàn cầu vào kế hoạch chiến lược quốc gia và quá trình phát triển.

Hiện nay, dự án đang cần tuyển 05 chuyên gia trong nước:

 01 Trưởng nhóm và là Chuyên gia chính sách/thể chế

 01 Chuyên gia BĐKH

 01 Chuyên gia tài nguyên nước

 01 Chuyên gia sử dụng đất

 01 Chuyên gia GIS

 Các ứng viên quan tâm đến các vị trí trên xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển đến địa chỉ sau:

 Văn phòng Ban quản lý dự án

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)

Số 479 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội

Sdt: 043.793.1627 (Máy lẻ 789)

Email: rioprojectvn@gmail.com


Еще тендеры из страны Вьетнам за этот срок

05 national consultants to conduct Natural Capital Assessment in the Mekong Delta with a focus on mangroves Источник: United Nations Procurement Notices (UNDP)